RVP

Menu > Informace > RVP

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV

Materiál Konkretizované očekávané výstupy doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).

Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.

Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat.

S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších podoblastí rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup.

Struktura:

5.1.       Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Sebeobsluha

Zdraví, bezpečí

5.2.       Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

5.2.1.           Jazyk a řeč

·         Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování

     5.2.2.  Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

·         Vnímání

·         Pozornost, soustředění, paměť

·         Tvořivost, vynalézavost, fantazie

·         Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování

·         Časoprostorová orientace

·         Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace

·         Řešení problémů, učení

5.2.3.          Sebepojetí, city, vůle

·        Sebevědomí, sebeuplatnění

·        Sebeovládání, přizpůsobivost

·        Sebepojetí, city, vůle

5.3.       Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

·       Komunikace s dospělým

·       Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

·       Sociabilita

5.4.       Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

·         Společenská pravidla a návyky

·         Zařazení do společenství

·         Kultura, umění

5.5.        Dítě a svět (oblast environmentální)

·         Poznatky, sociální informovanost

·         Adaptabilita ke změnám

·         Vztah k životnímu prostředí

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ)

Podoblast

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.1     Zachovávat správné držení těla

5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

5.1.3     Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla

5.1.4     Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

5.1.5     Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

Konkretizované

výstupy

-          postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly

-          běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze

-          vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu

-          otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace

-          zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení

-          házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí

-          užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)

-          pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

-          pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)

-          přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

-          pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více)

-          být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě

-          pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus

-          doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)

Podoblast

Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

5.1.14 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály

Konkretizované

výstupy

-          upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

-          tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím

-          vést stopu tužky při kresbě, apod.

-          napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena

-          pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)

-          zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou)

-          kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

-          zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly)

Podoblast

Sebeobsluha

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.8 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

5.1.9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Konkretizované

výstupy

-      pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník)

-      samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky

-      samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek

-      postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky

-      udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

Podoblast

Zdraví, bezpečí

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.10 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní            pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem

5.1.11 Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí

5.1.12 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy

5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

5.3.13 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami

Konkretizované

výstupy

-      pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)

-      mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách

-      znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek

-      uvědomovat si, co je nebezpečné

-      projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám

-      chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě)

-      znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

-      vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

-      bránit se projevům násilí

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ)

Jazyk a řeč

Podoblast

Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách

5.2.1.4, 5.2.1.7 Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

5.2.1.5 Domluvit se slovy

5.2.1.6 Porozumět slyšenému

5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku

2.1.11 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti

Konkretizované

výstupy

-          spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií

-          vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu

-          znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa)

-          mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí 

-          používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky

-          dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)

-          dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty)

-          sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat

-          předat vzkaz

-          chápat jednoduché hádanky a vtipy

-          poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu

-          poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)

-          rozkládat slova na slabiky

-          vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova

-          rozlišit krátké a dlouhé samohlásky

-          znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit

-          vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce

Poznávací schopnosti

Podoblast

Vnímání

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.6 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

5.2.2.1. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

5.2.2.5. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

Konkretizované

výstupy

-          zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku)

-          rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus

-          sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech

-          rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky

-          správně reagovat na světelné a akustické signály

-          rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

-          odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat

-          rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin)

-          rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost

Poznávací schopnosti

Podoblast

Pozornost, soustředěnost, paměť

Očekávané výstupy

Z RVP PV

5.2.2.2  Záměrně se soustředit a udržet pozornost

5.2.3.9  Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

5.2.2.10 Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit

Konkretizované

výstupy

-          soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)

-          dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost

-          udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech

-          uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

-          zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu

-          zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho

-          záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii)

-          pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso)

-          zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek

-          uplatňovat postřeh a rychlost

Poznávací schopnosti

Podoblast

Tvořivost, vynalézavost, fantazie

Očekávané výstupy

Z RVP PV

5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

Konkretizované

výstupy

-          rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie

-          spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i nepříjemného

-          vyjadřovat fantazijní představy 

-          dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)

-          vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.)

-          vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)

-          tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)

-          s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)  

-          dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek

-          navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby )

-          experimentovat s výtvarně netradičními materiály

-          využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí

-          improvizovat a hledat náhradní řešení

Poznávací schopnosti

Podoblast

Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování

Očekávané výstupy

Z RVP PV

5.2.2.5 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

5.2.1.16 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci

Konkretizované

výstupy

-          rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)

-          pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.)

-          rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena, dopravní značky)

-          sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů

-          objevovat význam ilustrací, soch, obrazů   

-          poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky označit své výtvory (např. použít nějaký symbol)

-          napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.)

-          napodobit některá písmena, číslice

-          poznat některé hudební znaky

Poznávací schopnosti

Podoblast

Časoprostorová orientace

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.2.9 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy

5.2.2.10 Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

Konkretizované

výstupy

-      rozlišovat vpravo vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět

-      rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat

-      rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů

-      orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed

-      orientovat se v prostoru podle slovních pokynů

-      orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)

-      rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu)

-      rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky

Poznávací schopnosti

Podoblast

Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.2.8 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat

5.2.2.4 Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit

Konkretizované

výstupy

-          rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

-          rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší menší, nejmenší největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)

-          rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký těžký, lehčí těžší, nejlehčí nejtěžší, stejně těžký)

-          porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)

-          orientovat se v číselné řadě 1 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků

-          posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)

-          chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)

-          chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky

-          řešit labyrinty (sledovat cestu)

Poznávací schopnosti

Podoblast

Řešení problémů, učení

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

5.2.2.12  Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

5.2.1.20 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film

5.2.2.6 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat

zkušeností k učení

5.2.2.7 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

5.2.3.8 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Konkretizované

výstupy

-      slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché nápady, experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus omyl

-      samostatně se rozhodnout v některých činnostech

-      jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí

-      vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je

-      projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat v encyklopediích

-      verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)

-      přicházet s vlastními nápady

-      projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat

-      nechat se získat pro záměrné učení

-      odlišit hru od systematické povinnosti

-      zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí)

Sebepojetí, city, vůle

Podoblast

Sebevědomí a sebeuplatnění 

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.3.1 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

5.2.3.2 Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině

5.2.3.5 Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci

5.2.3.11 Podílet se na organizaci hry a činnosti

Konkretizované

výstupy

-      přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)

-      zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé

-      samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)

-      respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých

-      uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je

-      umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)

-      snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor

-      umět kooperovat, dohodnout se s ostatními

-      přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč)

-      nebát se požádat o pomoc, radu

Sebepojetí, city, vůle

Podoblast

Sebeovládání a přizpůsobivost

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.3.4 Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

5.2.3.6 Uvědomovat si svoje možnosti a limity

5.2.3.7 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)

Konkretizované

výstupy

-      reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit)

-      odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné

-      plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)

-      hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem

-      přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit

-      přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci

-      umět se přizpůsobit změnám

Sebepojetí, city, vůle

podoblast

Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení

5.2.3.12 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

5.2.3.13 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování

5.2.3.15 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním

5.2.3.16 Zachytit a vyjádřit své prožitky

Konkretizované

výstupy

-          odložit splnění osobních přání na pozdější dobu

-          odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc)

-          přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

-          přijímat pokyny

-          plnit činnosti podle instrukcí

-          přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese

-          projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.)

-          přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek)

-          přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)

-          umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.)

-          Rozhodovat sám o sobě (o svém chování)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ (interpersonální)

Podoblast

Komunikace s dospělým

Očekávané výstupy z RVP PV

5.3.1 Navazovat kontakty s dospělým

Konkretizované

výstupy

-      navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem)

-      spolupracovat s dospělým

-      respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)

-      obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

-      rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání

Podoblast

Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

Očekávané výstupy z RVP PV

5.3.8 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

5.3.9 Spolupracovat s ostatními

Konkretizované

výstupy

-          aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)

-          chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat

-          vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat

-          spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

-          vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení /4.7.

-          využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.)

Podoblast

Sociabilita

Očekávané výstupy z RVP PV

5.3.5 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

5.3.7 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

5.3.10 Respektovat potřeby jiného dítěte

5.3.6 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

5.3.4 Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná

Konkretizované

výstupy

-          obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení

-          všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se)

-          chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené

-          k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)

-          porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost)

-          nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout

-          bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu)

-          uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)

-          spoluvytvářet prostředí pohody

-          respektovat rozdílné schopnosti

-          důvěřovat vlastním schopnostem

-          cítit sounáležitost s ostatními

-          nabídnout pomoc

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 4 DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ)

Podoblast

Společenská pravidla a návyky

Očekávané výstupy

Z RVP

5.4.1 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi

5.4.8 Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

5.4.11 Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování

Konkretizované

výstupy

-      umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci,

-      dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti

-      chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat

-      zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby

-      rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy

-      pojmenovat povahové vlastnosti

-      pochopit funkci rodiny a jejich členů

podoblast

Zařazení do třídy/do skupiny/

Očekávané výstupy

Z RVP

5.4.2 Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat

5.4.4 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

5.4.6 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy

Konkretizované

výstupy

-      orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování

-      reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)

-      vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy

-      navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství

-      cítit se plnohodnotným členem skupiny

-      projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí  

-      být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu

podoblast

Kultura, umění

Očekávané výstupy

Z RVP

5.4.13 Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

5.4.14 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

5.4.15 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

Rozpracované výstupy

-      pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)

-      vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné apod.)

-      v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění

-      všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)

-      zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů viz výše)

-      vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností (viz výše)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 5 DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ)

Podoblast

Poznatky, sociální informovanost

Očekávané výstupy z RVP PV

5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

5.5.5 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

5.5.6 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Konkretizované

výstupy

-          orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště)

-          zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují

-          rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)

-          mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)

-          uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný

-          mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, významné svátky a události)

-          mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých významných národů - přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se pěstuje, žijí zvířata apod.)

-          mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních i ročních období a jejich příčinách, některých planetách)

-          chápat základní pravidla chování pro chodce

-          mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav

Podoblast

Adaptabilita ke změnám

Očekávané výstupy z RVP PV

5.5.7 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

5.5.8 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Konkretizované

výstupy

-          zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení rozlišení pocitu chladu a tepla, chování

-          vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat

-          ctít oslavy narozenin, svátků, slavností

Podoblast

Vztah k životnímu prostředí

Očekávané výstupy z RVP PV

5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

5.5.9 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

5.5.11 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

Konkretizované

výstupy

-          znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí

-          uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)

-          všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

-          spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)

-          být citlivý k přírodě


CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Oblečení  vhodné do třídy:

-       tričko, legíny, tepláky, sukýnky, zástěrky s kapsou, bačkory 

(z bezpečnostních důvodů ne pantofle),

Oblečení vhodné na pobyt venku:

-        sportovní oblečení, pohodlné - podle ročního období, oblečení, které si mohou ušpinit,

-        při teplém a slunečním  počasí pokrývka hlavy a sluneční brýle,

látkový pytel na ramínku pro ukládání osobních věcí mají děti k dispozici v jednotlivých šatnách,

-       nezapomeňte do něj vložit celé náhradní oblečení -  tj. spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, tepláky, legíny.

-       pyžamo na odpolední odpočinek, každé pondělí čisté, v pátek  vám ho předáváme do dětské šatny k vyprání,

-       pláštěnku a ev. holínky,

Cvičební úbor:

-       cvičky  nebo sportovní obuv, krátké kalhoty, tričko (cvičíme denně),

-       zubní pasta a zubní kartáček pouze nejstarší děti, tj ze Zelené a Modré pastelky,

Oblečení čisté, pohodlné, respektující teplotu v místnosti, pohyb dítěte venku, roční období a také momentální povětrnostní  podmínky,,

Obuv velikostně odpovídající, bezpečná a pohodlná (ne pantofle)

 Prosíme, vybírejte obuv a oblečení takové, které si dítě zvládne samo obout a obléknout. Podpoříte tím jeho samostatnost.

Všechny věci musí být  podepsané. Děkujeme.


 GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Pastelka v Praze 12, Platónova 3288/28, 143 00 Praha 4 je paní Ing. Zuzana Málková, tel.: +420 602316292, e-mail: zuzana.malkova@equica.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------