Vzdělávací koncepce

Menu > Informace > Vzdělávací koncepce

VÝCHOVNÉ-VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE

Pracujeme podle mezinárodního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu Začít spolu (Step by Step).

Pro tento alternativní program jsme se rozhodli (po konzultaci s rodiči) proto, že tento program hovoří o současnosti a budoucnosti a dává základy pro postoje, znalosti a dovednosti životné důležité pro člověka, který se bude muset vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti.

U tohoto programu oceňujeme zejména následující specifika:

-          je orientován na individuální práci s dítětem, na jeho aktivitu, samostatné rozhodováni a řešení úkolů,

-          prostor tříd je rozdělen do Části tzv. center aktivit, které stimulují děti ke hře a práci, jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině děti,

-          centra aktivit jsou funkčně a esteticky vybavena, vhodně rozmístěna a ohraničena tak, aby zde děti měly soukromí pro práci, jsou jasné označena obrazem, nápisem. Pomůcky v centrech aktivit jsou dostupné, zpravidla v otevřených skříňkách, aby každý po ukončení hry věděl, kam má pomůcky odložit. Centra aktivit se stávají dílnami, v nichž děti mají příležitost učit se mnoha cestami: vařením, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem a tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, prohlížením knih, vyhledáváním v encyklopediích, prací s mikroskopem, lupou, pokusy a objevy apod.,

Myslíme na to, že si zapamatujeme:

10 % toho, co slyšíme

15 % toho, co vidíme

20 % toho, co současné slyšíme i vidíme

40 % toho, o čem diskutujeme

80 % toho, co přímo zažijeme nebo děláme

90 % toho, co se pokoušíme naučit druhé

-          centra aktivit se vybavuji kvalitními učebními pomůckami např. mikroskopem, lupou, encyklopediemi, počítačem, trojhrannými tužkami a pastelkami apod.,

-          v vedení dětí pedagogických týmem využívá bohatého spektra pedagogických možnosti a směrů založených na nedirektivním řízení dítěte

-          v pedagog je zde v roli partnera, na první pohled ve třídě dominuje aktivita děti, pedagogové jsou spíše u pozadí, děti při hrách a činnostech vedou nepřímo a podporují u nich samostatnost a zájem poznávání vlastni aktivitou,

-          program přímo vybízí pro spolupráci s rodinou, protože podstatou je komunikace o dítěti, o jeho pokroku, výsledcích, popř. problémech (probíhají individuální konzultace s rodiči),

-          v připravuje děti na vstup do všech typů škol, má návaznost na základní školu

Program podporuje charakteristické rysy jako:

-          přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat a kriticky myslet,

-          nést za svou volbu odpovědnost,

-          umět se samostatné rozhodovat, být tvůrčí, mít představivost,

-          dodržovat pravidla společného soužití, podílet se na jejich vytvářeni aj.

Po několikaleté práci s tímto programem můžeme konstatovat, že očekávané kompetence dětí v mateřské škole s programem Začít spolu jsou naprosto v souladu s kompetencemi, které obsahuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Více o programu Začít spolu na [www.sbscr.cz]

Pro doplněni vzdělávací práce:

-          v předškolních třidách se učíme pracovat s počítačem. Počítačové programy, které používáme. prošly odborným schválením MŠMT

-          během školního roku vytváříme tzv. Portfolio dítěte, je to řada pracovních listů (vypracované psychology a speciálními pedagogy), na kterých lze vysledovat pokroky dítěte, ověření dovedností, které by měl předškolák zvládat před vstupem do ZŠ. PORTFOLIO je podkladem pro individuální konzultace s rodiči.